Organigramm

Comité

 

 

 Admnistrativ Kommissioun

 

- Patric Schank - President / Administrativ Sekretär        

- Guy Nilles - Vize President                                                       

- Daniel Hansen -Sports Sekretär                                             

- Carlo Maquinista - Tresorier  

- Mireille Doemer - President JK
 
- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires   - Sekretär 
 
- Patrice Peter      - Sekretär Adjoint    
 
 
 
 Finanz Kommissioun
 
 
- Carlo Maquinista - Tresorier
 
- Paul de Haan - Tresorier
 
- Fabrice Noel - Tresorier  
 

- Patric Schank - President / Administrativ Sekretär

- Guy Nilles - Vize President

- Mireille Doemer - President JK
 
- Da Silva Vitor - Member 
 
 
 Sports Kommissioun
 
 
- Vincent Burgraff - Sports Manager  - Transfers 
 
- Marc Macri - Trainer II 1ekipp an Delegéiert 1 Ekipp
 
- Miguel Duarte - Trainer an Delegéiert  2 Ekipp 
 
- Ramon Villoldo - Member
 
- Fabrice Noel - Trésorier - déléger de l'équipe senior 1
 
- Adriano de Michele - Member 
 
 
- Da Silva Vitor - Member 
 
              

 Jugend Kommissioun

 
- Mireille Doemer - President JK
 
- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires- Sekretär  
 
-Da Silva Vitor - Koordinator Bambini, Pupilles
 
- Ramon Villoldo - Koordinator Minimes, Cadets
 
- Paul de Haan - Tresorier