Organigramm

Comité

 

 President

Guy Nilles -  President                                                       

Vize President

- Daniel Hansen -Vize President an Sports Sekretär                                             

- Marc Macri - Vize President an Delegéiert 1 Ekipp
 

 Admnistrativ / Sekretariat

 

- Daniel Hansen -Vize President an Sports Sekretär                                             

- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires   - Sekretär 
 
- Patrice Peter      - Sekretär Adjoint    
 

 

 
 Finanz Kommissioun
 
 
- Carlo Maquinista - Tresorier
 
- Paul de Haan - Tresorier JK
 
- Fabrice Noel - Tresorier  
 

 

Relation Publique / Sponsoring


- Gilbert Grandjean - Transfers President

- Vincent Burgraff - Sports Manager  - Transfers 
 

Guy Nilles -  President                                                       

-Da Silva Vitor - Koordinator Bambini, Pupilles
 
 Sports Kommissioun
 
 
- Vincent Burgraff - Sports Manager  - Transfers 
 

- Gilbert Grandjean - Transfers President

-Guy Nilles -  President                                                       

- Fabrice Noel - Trésorier

- Miguel Duarte - Trainer an Delegéiert  2 Ekipp 
 
 
-Olivier Baudry - 1 Ekipp Trainer
 
- Ramon Villoldo - Member
 
              

 Jugend Kommissioun

 
- Mireille Doemer - President JK
 
- Patrice Schmit - Koordinator Poussins, Scolaires- Sekretär  
 
-Da Silva Vitor - Koordinator Bambini, Pupilles
 
- Ramon Villoldo - Koordinator Minimes, Cadets
 
- Paul de Haan - Tresorier